CAT ร่วมแสดงความยินดีสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ครบรอบ 18 ปี 

     นายสุรพล แน่งน้อย ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ร่วมแสดงความยินดีและมอบเงินบริจาคสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ให้กับพลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ครบรอบ 18 ปี ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ  ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ  เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561