ขอเชิญเข้าร่วมงานรับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชน (Market Sounding) ระยะที่ 3 สำหรับโครงการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Park Thailand)

       CAT เปิดรับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชน (Market Sounding) ครั้งที่ 3 โครงการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรม (Digital Park Thailand)  ในวันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมพูลแมน กรุงเทพฯ แกรนด์ สุขุมวิท  การเปิดรับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชนนั้น จัดขึ้นเพื่อนำข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนเป็นสิ่งสำคัญเพื่อนำมาปรับและให้เกิดการร่วมลงทุนที่เหมาะสม เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนและยกระดับการพัฒนาประเทศไปสู่ Thailand 4.0 ต่อไป