CAT เข้าสวัสดีปีใหม่ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและการสื่อสาร สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

     นางสาวธีราภรณ์ ทองเนียม ผู้จัดการฝ่ายบริการหน่วยงานผู้ประกอบการ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ได้เข้าสวัสดีปีใหม่ นายตาอู   (Mr.Tha Oo) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและการสื่อสาร สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ณ กรุงเนปิดอ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 

      ทั้งนี้ปัจจุบัน CAT เป็นหนึ่งในผู้ร่วมให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมแก่ภาคธุรกิจและประชาชนในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา โดยได้มีการติดตั้งจุดเชื่อมโยงโครงข่ายผ่านเส้นทางภาคพื้นดิน และระบบเคเบิ้ลใต้น้ำระหว่างประเทศเพื่อเชื่อมโยงการรับ-ส่งข้อมูลจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาไปยังทั่วโลก