CAT ร่วมกับ สกว. เชิญชวนผู้สนใจ นักวิชาการ นักพัฒนา นักวิจัย และสตาร์ทอัพ ส่งผลงานวิจัย เพื่อพัฒนานวัตกรรมด้าน IoT

     ด้วย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการร่วมมือกันเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ยั่งยืน (Sustainable Development) ให้เกิดประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน ทั้งในแง่ของผู้ประกอบการ และผู้บริโภค โดยใช้การสนับสนุนงานวิจัยเป็นกลไกลหลักในการสร้างฐานความรู้สำหรับการแก้ปัญหา เพื่อพัฒนาทรัพยากรคนที่จะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนโมเดลการพัฒนาประเทศไทย 4.0 โดยบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) พร้อมให้การสนับสนุนทั้งด้านอุปกรณ์แพลตฟอร์ม โครงสร้างพื้นฐานในการเชื่อมต่อเทคโนโลยีคลาวด์ (Cloud Computing) และทุนในการวิจัย เพื่อตอบสนองนโยบายการเพิ่ม GDP ประเทศด้วยกลไกส่งเสริมอุตสาหกรรมดิิจิทัล บริการสำหรับเมืองอัจฉริยะ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี Internet of Things, Cloud Technology, Deep Learning & Data Analytics และ Embedded System ด้วยการดำเนินงานด้านการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยการร่วมมือภาครัฐ และภาคเอกชนของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (Public Private Partnership, PPP)

   โดยในวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562 เวลา 09.00 -16.00 น. ณ CAT สำนักงานใหญ่ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ  ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมสัมมนาและรับฟังรายละเอียด
- การพัฒนาโจทย์วิจัย 
- การยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุน 
- แนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการ 
- แนวทางการประเมินข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ตาม QR code หรือ Link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScKV5tXCRFLo5VFmDWcqIJecaF0dgIkKJvOiChxZ0aCGEiuRA/viewform

   ​การรับสมัคร : ผู้ที่สนใจสามารถ Download แบบฟอร์มข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept paper) ได้ที่ http://bit.ly/2JpYven    เปิดรับข้อเสนอโครงการตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2562  สามารถสอบถามและส่งใบสมัคร ได้ที่​​สำนักประสานงานชุดโครงการอุตสาหกรรมดิจิทัล
​โทรศัพท์ : 085-9622951, 093-1254163
​​อีเมล์ : trf.cat.fund@gmail.com
​​Facebook : facebook.com/DigitalEconomybyTRF/
​​Line ID : http://line.me/ti/p/~@digital-trf

รายละเอียดเพิ่มเติม 
https://showcase.dropbox.com/s/IoT-wCjklfoVppF3A0jtkxAmE