CAT ร่วมกับ สกว. เชิญชวนผู้สนใจ นักวิชาการ นักพัฒนา นักวิจัย และสตาร์ทอัพ ส่งผลงานวิจัย เพื่อพัฒนานวัตกรรมด้าน IoT

.