CAT ผนึก 20 พันธมิตร เร่งพัฒนากำลังคนด้าน Data Science หนุนแพลตฟอร์มวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ของประเทศ

    วันนี้ (6 มิถุนายน 2562) พันเอก สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT เข้าร่วมงานแถลงข่าว และร่วมลงนามกับหน่วยงานภาครัฐและสถาบันการศึกษา รวมทั้งสิ้น 21 หน่วยงาน จัดตั้ง “เครือข่ายความร่วมมือเรื่องการพัฒนาบุคลากรเพื่อใช้ประโยชน์ข้อมูลภาครัฐ” เพื่อร่วมกันสร้างความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytics) ภายใต้การดำเนินการของสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ (Government Big Data Institute: GBDi) โดยมี ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เข้าร่วมงานฯ ณ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล อาคารลาดพร้าว ฮิลล์ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

 

 

 

   “เครือข่ายความร่วมมือเรื่องการพัฒนาบุคลากรเพื่อใช้ประโยชน์ข้อมูลภาครัฐ” จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายพัฒนาบุคลากรด้านการวิเคราะห์ข้อมูลและนำข้อมูลมหาศาลที่มีอยู่มาบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ เพื่อการวิเคราะห์แนวทางในการพัฒนาประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Data science ในประเทศไทย และให้ภาครัฐมีบุคลากรที่สามารถบริหารจัดการข้อมูลเพื่อสร้างคุณค่าร่วมกับทุกภาคส่วน รวมทั้ง สามารถวิเคราะห์และนำข้อมูลขนาดใหญ่มาใช้เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับระบบเศรษฐกิจสร้างความมั่นคงให้กับสังคม และสร้างการพัฒนาที่ยังยืน