คณะผู้บริหารและพนักงาน CAT เข้าร่วมงาน Digital Thailand : From Legacy to Sustained Prosperity MDES มุ่งสานต่อยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลอย่างสมบูรณ์

     วันนี้ (12 มิถุนายน 2562) พันเอก สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน เข้าร่วมงาน Digital Thailand : From Legacy to Sustained Prosperity MDES จัดโดย สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สป.ดศ.) ซึ่งมี นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวรายงาน และ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้กล่าวสรุปถึงผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของกระทรวงดิจิทัลฯ พร้อมทั้ง มอบนโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อสานต่อโครงการสำคัญที่จะเป็นกลไกขับเคลื่อนให้ก้าวกระโดดไปสู่ประเทศที่มีความทันสมัยทาง Digital และสร้างโอกาสต่างๆ ให้กับสังคมและชุมชน ซึ่งมีผู้บริหารและพนักงานหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงดิจิทัลฯ เข้าร่วมรับฟังด้วย ณ ห้อง CAT Auditorium อาคารสโมสร ชั้น 2 สำนักงานใหญ่ CAT เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

 

 

    ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ยังได้กล่าวถึงบทบาทของกระทรวงดิจิทัลฯ ที่ผ่านมานั้น ได้ดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ “SIGMA” ประกอบด้วย Cyber Security, Digital Infrastructure, e-Government, Digital Manpower และ Digital Applications เพื่อมุ่งยกระดับกลไกการขับเคลื่อนประเทศไทย โดยขอให้ทุกหน่วยงานร่วมมือร่วมใจกันเหมือนที่ผ่านมาและมีเป้าหมายเป็นเอกภาพเดียวกัน สานต่อแนวคิด “SIGMA” ผลักดันไทยสู่สังคมเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างสมบูรณ์

และร่วมกันพัฒนางานด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลในมิติต่างๆ ได้แก่

- Village Internet (เน็ตประชารัฐ)

- Submarine Cable Expansion (เคเบิลใต้น้ำ)

- Digital Laws (กฎหมายดิจิทัล) , Smart Cities (เมืองอัจฉริยะ)

- Digital Government ประกอบไปด้วย Big Data Analaytics , Government Data Center , Government Cloud Service , Government One Stop Service รวมทั้งการเร่งพัฒนา

- EEC และ EECd

- Digital Manpower การเร่งสร้างและพัฒนาด้านบุคลากรดิจิทัล ซึ่งในขณะนี้ประเทศขาดแคลนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน Data Science และจัดให้มี Short Certificate เพื่อสนับสนุนความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านไอที พร้อมทั้ง สร้างให้บุคลากรคนมี “New Skill”, “Up Skill” และ “Re Skill”

- Digital Applications สร้างให้เกิดสิ่งที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง Skill ของบุคลากรดิจิทัล ได้แก่ Digital Park Thailand , IoT Institute , Smart Cities , Digital ID

- การพัฒนาและทดสอบเทคโนโลยี 5G

- การแข่งขันในการให้บริการสื่อสารผ่านดาวเทียม

   ทั้งนี้ ขอให้ทุกคนเชื่อมั่นในกำลังความสามารถของตนเอง และช่วยกันผลักดันภารกิจต่างๆ ภายใต้การบริหารงานของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้บรรลุตามเป้าประสงค์