CAT จับมือ “กรมอนามัย” พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรมทางการแพทย์ และการบริหารจัดการองค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและส่งเสริมสุขภาพของประชาชน

         วันนี้ (5 กันยายน 2562) ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและบริการ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT และ นายแพทย์บัญชา ค้าของ รองอธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเกี่ยวกับการศึกษาและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางการแพทย์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งเสริมสุขภาพประชาชนและบริหารจัดการองค์กรไปสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 โดยนำศักยภาพและความเชี่ยวชาญในด้านดิจิทัลและการสื่อสารโทรคมนาคมของ CAT ไปร่วมสนับสนุนการพัฒนาฯ ณ ห้องประชุม 808 ชั้น 8 อาคารสำนักงานใหญ่ CAT เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 

        ความร่วมมือระหว่างสองหน่วยงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์สำคัญในการร่วมกันศึกษาและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางการแพทย์ เพื่อนำมาใช้อำนวยความสะดวกในการให้บริการแก่ประชาชน โดย CAT พร้อมนำศักยภาพและความเชี่ยวชาญในด้านดิจิทัลและสื่อสารโทรคมนาคมที่ทันสมัย มาร่วมศึกษาเพื่อหาแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและการบริหารจัดการองค์กรของกรมอนามัยในด้านต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชนและบริหารจัดการองค์กร ไปสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ที่เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ เช่น การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ครอบครัวอบอุ่นออกกำลังกาย, การพัฒนาโครงข่ายสื่อสารของกรมอนามัย, การพัฒนาโครงข่าย LoRaWAN, ระบบบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และระบบ Cloud Computing