CAT cyfence ข่าวสารกิจกรรม

สนง. เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เสริมศักยภาพให้กับบุคลากร

07.01.2016

สนง. เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เสริมศักยภาพให้กับบุคลากร  เพื่อสร้างระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ

CAT cyfence ได้รับความไว้วางใจ ให้ดำเนินการจัดอบรมให้กับ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ในหลักสูตร “การพัฒนาระบบบริหารจัดการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013” เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และความเข้าใจในการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศตามมาตรฐานสากล ซึ่งในการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณสินีนาถ ดุลยสุข ผู้อำนวยการสำนักสารสนเทศ เข้าร่วมการอบรมในหลักสูตรนี้ด้วย พร้อมรับใบประกาศนียบัตรจาก นางสาวกัณณิกา วรคามิน ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ให้เกียรติเป็นผู้มอบใบประกาศนียบัตร ณ ศูนย์โทรคมนาคม นนทบุรี บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)