หน้าหลัก > ข่าวสาร > รับสมัครงาน

ประกาศ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

เรื่อง  ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงานในคุณวุฒิ  และสาขาวิชาต่าง ๆ
เพื่อปฏิบัติงานในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค
 (รับสมัครช่วงวันที่ 21 สิงหาคม - 4 กันยายน 2558)
จำนวน 33 อัตรา
-----------------------------------------


ประกาศฯ...download


ประกาศ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดขอบเขตเนื้อหาวิชาที่สอบ
ภาคเฉพาะตำแหน่ง
(วิชาความรู้ความสามารถตามคุณวุฒิและข้อที่สมัครคัดเลือก)
และภาคทั่วไป
ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน
ในคุณวุฒิปริญญาตรี หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาต่าง ๆ
เพื่อปฏิบัติงานสังกัดส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค
(รับสมัครระหว่าง 25 กันยายน - 8 ตุลาคม 2558)
-------------------------------

ขอบเขต/เนื้อหาวิชาที่สอบ...download


ประกาศ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

ผังห้องสอบ
การคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานในบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
เพื่อปฏิบัติงานสังกัดส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค
สถานที่คัดเลือก ศูนย์บริการโทรคมนาคม นนทบุรี อาคาร 1 ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ชั้น 3 และชั้น 4)
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จ.นนทบุรี
ในวันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00 - 15.30 น.
(สมัคร 13 อัตรา ระหว่าง 25 ก.ย.-8 ต.ค.2558
-------------------------------

 

 

 

 

ประกาศฯ..download

แผนที่เดินทางไปศูนย์โทรคมนาคม นนทบุรี...download


ประกาศ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

เรื่อง  รายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสมเพื่อเข้าทำการคัดเลือก
ในคุณวุฒิปริญญาตรี หรือประกาศนียบัตรวชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาต่าง ๆ
เพื่อปฏิบัติงานในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
กำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก (เพิ่มเติม)
(สมัคร 13 อัตรา ระหว่าง 25กย.-8 ตค.2558
------------------------------------

ประกาศรายชื่อฯ (เพิ่มเติม)...download


ประกาศ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

เรื่อง  ผลการสอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานในคุณวุฒิ และสาขาวิชาต่าง ๆ
เพื่อปฏิบัติงานในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบสัมภาษณ์
 (เปิดรับช่วงวันที่ 21 สิงหาคม.-4 กันยายน 2558)
---------------------------------------------------

ประกาศผลการสอบข้อเขียนฯ...download


ประกาศ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

เรื่อง  รายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสมเพื่อเข้าทำการคัดเลือก
ในคุณวุฒิปริญญาตรี หรือกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) สาขาวิชาต่าง ๆ
เพื่อปฏิบัติงานในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
กำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก
(รับสมัครช่วงวันที่ 25 กันยายน - 8 ตุลาคม 2558)
จำนวน 13 อัตรา

-----------------------------------

ประกาศฯ..download


ประกาศ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้าทำงาน
ในคุณวุฒิปริญญาตรี หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาต่าง ๆ
เพื่อปฏิบัติงานในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค
จำนวน 13 อัตรา
ระหว่างวันที่ 25 กันยายน - 8 ตุลาคม 2558
ตลอดเวลาในช่วงรับสมัคร
----------------

 

 

*** เพื่อผลประโยชน์ของผู้สมัคร ขอให้ศึกษารายละเอียดในประกาศฯให้เข้าใจ
เพื่อลดการผิดพลาด จนส่งผลถึงการพลาดโอกาส***

ประกาศฯ..download


ประกาศ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

เรื่อง รายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสมเพื่อเข้าทำการคัดเลือก
ในคุณวุฒิปริญญาตรีหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาต่าง ๆ
เพื่อปฏิบัติงานในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
จำนวน 33 อัตรา
กำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก (เพิ่มเติมครั้งที่ 2)
(รับสมัครช่วงวันที่ 21 สิงหาคม - 4 กันยายน 2558)
-------------------------------------

ประกาศฯ (ชุดเต็ม)...download


ประกาศ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

ผังห้องสอบ
การคัดเลือกเข้าทำงานใน CAT
ในคุณวุฒิปริญญาตรีหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาต่าง ๆ
เพื่อปฏิบัติงานในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
จำนวน 33 อัตรา
สถานที่คัดเลือก มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2558
อาคาร 1 ชั้น 2 - ชั้น 4
(รับสมัครช่วงวันที่ 21 สิงหาคม - 4 กันยายน 2558)
-------------------------------------

ผังสอบ..(ชุดเต็ม)..download

แผนที่..มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์..download


ประกาศ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

เรื่อง  รายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสมเพื่อเข้าทำการคัดเลือก
ในคุณวุฒิปริญญาตรีหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาต่าง ๆ
เพื่อปฏิบัติงานในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
จำนวน 33 อัตรา
กำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก (เพิ่มเติม)
(รับสมัครช่วงวันที่ 21 สิงหาคม - 4 กันยายน 2558)
-------------------------------------

ประกาศ..(ชุดเต็ม)download

ขอบเขตวิชาสอบ,ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการคัดเลือกฯdownload


<< < 1 2