หน้าหลัก > บริการ/สินค้า > CAT e-auction


บริการ e_Auction หรือการประมูลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 

1. การประมูลเพื่อขายสินค้า ( Forward Auction) เป็นการประมูลในลักษณะที่ผู้ขายสินค้ามีความประสงค์อยากจะขายสินค้าให้ได้ราคาดีโดยมีผู้เสนอราคามากกว่าหนึ่งรายเข้าร่วมประมูล ซึ่งหากผู้เสนอราคารายใดเป็นผู้ให้ราคาดีที่สุด (แพงที่สุด) จะถูกเลือกให้เป็นผู้ชนะการประมูลและได้สินค้า 

2. การประมูลเพื่อซื้อสินค้า (Reverse Auction) เป็นการประมูลในลักษณะที่ผู้ซื้อสินค้ามีความประสงค์อยากจะซื้อสินค้าให้ได้สินค้าดีและราคาถูก โดยในการประมูลจะกำหนดให้มีผู้เสนอราคามากกว่าหนึ่งราย ทั้งนี้ผู้เสนอราคารายใดเป็นผู้ให้ราคาดีที่สุด (ถูกที่สุด) จะถูกเลือกให้เป็นผู้ชนะ ซึ่งโดยทั่วไปหน่วยงานราชการและหน่วยงานส่วนท้องถิ่นจะใช้การประมูลรูปแบบนี้เป็นส่วนใหญ่


3. การประมูลเพื่อแลกเปลี่ยน ( Exchange) เป็นการประมูลในลักษณะที่มีผู้ซื้อจำนวนมากราย และผู้ขายจำนวนมากรายเข้ามาเสนอซื้อเสนอขายพร้อม ๆ กัน  ซึ่งเมื่อเงื่อนไขและราคารายใดตรงกันก็จะตกลงซื้อ-ขายกัน 

คุณสมบัติของ CAT ในฐานะเป็นผู้ให้บริการตลาดกลาง

 
1. เป็นองค์กรขนาดใหญ่มีความน่าเชื่อถือสูง ดำเนินธุรกิจทางด้านโทรคมนาคมมากกว่า 30 ปี 
2. เป็นรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังถือหุ้น 100 %

3. ให้บริการด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบผลการประมูลได้
4. CAT มีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่มีประสิทธิภาพชั้นนำของประเทศ
5. CAT มีเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์และความชำนาญในการดูแลการให้บริการ ทำให้ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
6. มีห้องสำหรับการให้บริการประมูล Auction ทั้งในส่วนของคณะกรรมการจำนวน 96 ห้อง และห้องสำหรับผู้ร่วมเสนอราคามากถึง 958 ห้อง