มติคณะกรรมการบริษัท

ผลการประชุมคณะกรรมการ กสท 2563
1. จากการประชุมคณะกรรมการ บมจ. กสท โทรคมนาคม ครั้งที่ 6/2563 วันที่ 11 มีนาคม 2563
2. จากการประชุมคณะกรรมการ บมจ. กสท โทรคมนาคม ครั้งที่ 7/2563 วันที่ 8 เมษายน 2563
3. จากการประชุมคณะกรรมการ บมจ. กสท โทรคมนาคม ครั้งที่ 9/2563 วันที่ 22 พฤษภาคม 2563
4. จากการประชุมคณะกรรมการ บมจ. กสท โทรคมนาคม ครั้งที่ 10/2563 วันที่ 17 มิถุนายน 2563
5. การประชุมคณะกรรมการ บมจ. กสท โทรคมนาคม ครั้งที่ 12/2563 วันที่ 16 กรกฎาคม 2563
6. การประชุมคณะกรรมการ บมจ. กสท โทรคมนาคม ครั้งที่ 13/2563 วันที่ 5 สิงหาคม 2563
7. จากการประชุมคณะกรรมการ บมจ. กสท โทรคมนาคม ครั้งที่ 5/2563 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563
8. จากการประชุมคณะกรรมการ บมจ. กสท โทรคมนาคม ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 15 มกราคม 2563
ผลการประชุมคณะกรรมการ กสท 2562
1. จากการประชุมคณะกรรมการ บมจ. กสท โทรคมนาคม ครั้งที่ 5/2562 วันที่ 10 เมษายน 2562
2. จากการประชุมคณะกรรมการ บมจ. กสท โทรคมนาคม ครั้งที่ 6/2562 วันที่ 8 พฤษภาคม 2562
3. จากการประชุมคณะกรรมการ บมจ. กสท โทรคมนาคม ครั้งที่ 7/2562 วันที่ 5 มิถนายน 2562
4. จากการประชุมคณะกรรมการ บมจ. กสท โทรคมนาคม ครั้งที่ 8/2562 วันที่ 3 กรกฎาคม 2562
5. จากการประชุมคณะกรรมการ บมจ. กสท โทรคมนาคม ครั้งที่ 9/2562 วันที่ 7 สิงหาคม 2562
6. จากการประชุมคณะกรรมการ บมจ. กสท โทรคมนาคม ครั้งที่ 14/2562 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562
7. จากการประชุมคณะกรรมการ บมจ. กสท โทรคมนาคม ครั้งที่ 16/2562 วันที่ 18 ธันวาคม 2562
8. จากการประชุมคณะกรรมการ บมจ. กสท โทรคมนาคม ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 9 มกราคม 2562
9. จากการประชุมคณะกรรมการ บมจ. กสท โทรคมนาคม ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562
10. จากการประชุมคณะกรรมการ บมจ. กสท โทรคมนาคม ครั้งที่ 4/2562 วันที่ 6 มีนาคม 2562
ผลการประชุมคณะกรรมการ กสท 2561
1. จากการประชุมคณะกรรมการ บมจ. กสท โทรคมนาคม ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 10 มกราคม 2561
2. จากการประชุมคณะกรรมการ บมจ. กสท โทรคมนาคม ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561
3. จากการประชุมคณะกรรมการ บมจ. กสท โทรคมนาคม ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561
4. จากการประชุมคณะกรรมการ บมจ. กสท โทรคมนาคม ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 14 มัีนาคม 2561
5. จากการประชุมคณะกรรมการ บมจ. กสท โทรคมนาคม ครั้งที่ 6/2561 วันที่ 4 เมษายน 2561
6. จากการประชุมคณะกรรมการ บมจ. กสท โทรคมนาคม ครั้งที่ 9/2561 วันที่ 2 พฤษภาคม 2561
7. จากการประชุมคณะกรรมการ บมจ. กสท โทรคมนาคม ครั้งที่ 10/2561 วันที่ 6 มิถุนายน 2561
8. จากการประชุมคณะกรรมการ บมจ. กสท โทรคมนาคม ครั้งที่ 12/2561 วันที่ 4 กรกฎาคม 2561
9. จากการประชุมคณะกรรมการ บมจ. กสท โทรคมนาคม ครั้งที่ 15/2561 วันที่ 5 กันยายน 2561
10. จากการประชุมคณะกรรมการ บมจ. กสท โทรคมนาคม ครั้งที่ 17/2561 วันที่ 26 กันยายน 2561
11. จากการประชุมคณะกรรมการ บมจ. กสท โทรคมนาคม ครั้งที่ 20/2561 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561
12. จากการประชุมคณะกรรมการ บมจ. กสท โทรคมนาคม ครั้งที่ 22/2561 วันที่ 12 ธันวาคม 2561
ผลการประชุมคณะกรรมการ กสท 2560
1. จากการประชุมคณะกรรมการ บมจ. กสท โทรคมนาคม ครั้งที่ 16/2560 วันที่ 6 ธันวาคม 2560
2. จากการประชุมคณะกรรมการ บมจ. กสท โทรคมนาคม ครั้งที่ 15/2560 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560
3. จากการประชุมคณะกรรมการ บมจ. กสท โทรคมนาคม ครั้งที่ 12/2560 วันที่ 27 กันยายน 2560
4. จากการประชุมคณะกรรมการ บมจ. กสท โทรคมนาคม ครั้งที่ 11/2560 วันที่ 6 กันยายน 2560
5. จากการประชุมคณะกรรมการ บมจ. กสท โทรคมนาคม ครั้งที่ 10/2560 วันที่ 2 สิงหาคม 2560
6. จากการประชุมคณะกรรมการ บมจ. กสท โทรคมนาคม ครั้งที่ 9/2560 วันที่ 5 กรกฎาคม 2560
7. จากการประชุมคณะกรรมการ บมจ. กสท โทรคมนาคม ครั้งที่ 7/2560 วันที่ 31 พฤษภาคม 2560
8. จากการประชุมคณะกรรมการ บมจ. กสท โทรคมนาคม ครั้งที่ 6/2560 วันที่ 3 พฤษภาคม 2560
9. จากการประชุมคณะกรรมการ บมจ. กสท โทรคมนาคม ครั้งที่ 4/2560 วันที่ 5 เมษายน 2560
10. จากการประชุมคณะกรรมการ บมจ. กสท โทรคมนาคม ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 1 มีนาคม 2560
11. จากการประชุมคณะกรรมการ บมจ. กสท โทรคมนาคม ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560
12. จากการประชุมคณะกรรมการ บมจ. กสท โทรคมนาคม ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 18 มกราคม 2560
ผลการประชุมคณะกรรมการ กสท 2559
1. จากการประชุมคณะกรรมการ บมจ. กสท โทรคมนาคม ครั้งที่ 21/2559 วันที่ 21 ธันวาคม 2559
2. จากการประชุมคณะกรรมการ บมจ. กสท โทรคมนาคม ครั้งที่ 20/2559 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559
3. จากการประชุมคณะกรรมการ บมจ. กสท โทรคมนาคม ครั้งที่ 19/2559 วันที่ 27 ตุลาคม 2559
4. จากการประชุมคณะกรรมการ บมจ. กสท โทรคมนาคม ครั้งที่ 18/2559 วันที่ 5 ตุลาคม 2559
5. จากการประชุมคณะกรรมการ บมจ. กสท โทรคมนาคม ครั้งที่ 17/2559 วันที่ 14 กันยายน 2559
6. จากการประชุมคณะกรรมการ บมจ. กสท โทรคมนาคม ครั้งที่ 15/2559 วันที่ 17 สิงหาคม 2559
7. จากการประชุมคณะกรรมการ บมจ. กสท โทรคมนาคม ครั้งที่ 13/2559 วันที่ 6 กรกฎาคม 2559
8. จากการประชุมคณะกรรมการ บมจ. กสท โทรคมนาคม ครั้งที่ 11/2559 วันที่ 7 มิถุนายน 2559
9. จากการประชุมคณะกรรมการ บมจ. กสท โทรคมนาคม ครั้งที่ 10/2559 วันที่ 17 พฤษภาคม 2559
10. จากการประชุมคณะกรรมการ บมจ. กสท โทรคมนาคม ครั้งที่ 7/2559 วันที่ 1 เมษายน 2559
11. จากการประชุมคณะกรรมการ บมจ. กสท โทรคมนาคม ครั้งที่ 5/2559 วันที่ 1 มีนาคม 2559
12. จากการประชุมคณะกรรมการ บมจ. กสท โทรคมนาคม ครั้งที่ 4/2559 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559
13. จากการประชุมคณะกรรมการ บมจ. กสท โทรคมนาคม ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 28 มกราคม 2559
14. จากการประชุมคณะกรรมการ บมจ. กสท โทรคมนาคม ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 11 มกราคม 2559
ผลการประชุมคณะกรรมการ กสท 2558
1. จากการประชุมคณะกรรมการ บมจ. กสท โทรคมนาคม ครั้งที่ 18/2558 วันที่ 14 ธันวาคม 2558
2. จากการประชุมคณะกรรมการ บมจ. กสท โทรคมนาคม ครั้งที่ 17/2558 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558
3. จากการประชุมคณะกรรมการ บมจ. กสท โทรคมนาคม ครั้งที่ 16/2558 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2558
4. จากการประชุมคณะกรรมการ บมจ. กสท โทรคมนาคม ครั้งที่ 15/2558 วันที่ 19 ตุลาคม 2558
5. จากการประชุมคณะกรรมการ บมจ. กสท โทรคมนาคม ครั้งที่ 14/2558 วันที่ 28 กันยายน 2558
6. จากการประชุมคณะกรรมการ บมจ. กสท โทรคมนาคม ครั้งที่ 12/2558 วันที่ 1 กันยายน 2558
7. จากการประชุมคณะกรรมการ บมจ. กสท โทรคมนาคม ครั้งที่ 11/2558 วันที่ 10 สิงหาคม 2558
8. จากการประชุมคณะกรรมการ บมจ. กสท โทรคมนาคม ครั้งที่ 9/2558 วันที่ 13 กรกฎาคม 2558
9. จากการประชุมคณะกรรมการ บมจ. กสท โทรคมนาคม ครั้งที่ 7/2558 วันที่ 25 พฤษภาคม 2558
10. จากการประชุมคณะกรรมการ บมจ. กสท โทรคมนาคม ครั้งที่ 8/2558 วันที่ 8 มิถุนายน 2558
11. จากการประชุมคณะกรรมการ บมจ. กสท โทรคมนาคม ครั้งที่ 6/2558 วันที่ 20 เมษายน 2558
12. จากการประชุมคณะกรรมการ บมจ. กสท โทรคมนาคม ครั้งที่ 5/2558 วันที่ 8 เมษายน 2558
13. จากการประชุมคณะกรรมการ บมจ. กสท โทรคมนาคม ครั้งที่ 4/2558 วันที่ 9 มีนาคม 2558
14. จากการประชุมคณะกรรมการ บมจ. กสท โทรคมนาคม ครั้งที่ 2/2558 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558
15. จากการประชุมคณะกรรมการ บมจ. กสท โทรคมนาคม ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 12 มกราคม 2558
ผลการประชุมคณะกรรมการ กสท 2557
1. จากการประชุมคณะกรรมการ บมจ. กสท โทรคมนาคม ครั้งที่ 17/2557 วันที่ 22 ธันวาคม 2557
2. จากการประชุมคณะกรรมการ กสท ครั้งที่ 16/2557 วันที่ 8 ธันวาคม 2557
3. จากการประชุมคณะกรรมการ กสท ครั้งที่ 15/2557 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557
4. จากการประชุมคณะกรรมการ กสท ครั้งที่ 14/2557 วันที่ 29 ตุลาคม 2557
5. จากการประชุมคณะกรรมการ กสท ครั้งที่ 13/2557 วันที่ 14 ตุลาคม 2557
6. จากการประชุมคณะกรรมการ กสท ครั้งที่ 12/2557 วันที่ 10 กันยายน 2557
7. จากการประชุมคณะกรรมการ กสท ครั้งที่ 10/2557 วันที่ 6 สิงหาคม 2557
8. จากการประชุมคณะกรรมการ กสท ครั้งที่ 8/2557 วันที่ 19 มิถุนายน 2557
9. จากการประชุมคณะกรรมการ กสท ครั้งที่ 6/2557 วันที่ 16 พฤษภาคม 2557
10. จากการประชุมคณะกรรมการ กสท ครั้งที่ 4/2557 วันที่ 9 เมษายน 2557
11. จากการประชุมคณะกรรมการ กสท ครั้งที่ 3/2557 วันที่ 26 มีนาคม 2557
12. จากการประชุมคณะกรรมการ กสท ครั้งที่ 2/2557 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557
13. จากการประชุมคณะกรรมการ กสท ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 15 มกราคม 2557
ผลการประชุมคณะกรรมการ กสท 2556
1. จากการประชุมคณะกรรมการ กสท ครั้งที่ 20/2556 วันที่ 25 ธันวาคม 2556
2. จากการประชุมคณะกรรมการ กสท ครั้งที่ 19/2556 วันที่ 2 ธันวาคม 2556
3. จากการประชุมคณะกรรมการ กสท ครั้งที่ 18/2556 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2556
4. จากการประชุมคณะกรรมการ กสท ครั้งที่ 16/2556 วันที่ 9 ตุลาคม 2556
5. จากการประชุมคณะกรรมการ กสท ครั้งที่ 15/2556 วันที่ 18 กันยายน 2556
6. จากการประชุมคณะกรรมการ กสท ครั้งที่ 12/2556 วันที่ 14 สิงหาคม 2556
7. จากการประชุมคณะกรรมการ กสท ครั้งที่ 10/2556 วันที่ 3 กรกฎาคม 2556
8. จากการประชุมคณะกรรมการ กสท ครั้งที่ 9/2556 วันที่ 12 มิถุนายน 2556
9. จากการประชุมคณะกรรมการ กสท ครั้งที่ 8/2556 วันที่ 23 พฤษภาคม 2556
10. จากการประชุมคณะกรรมการ กสท ครั้งที่ 7/2556 วันที่ 22 เมษายน 2556
11. จากการประชุมคณะกรรมการ กสท ครั้งที่ 6/2556 วันที่ 10 เมษายน 2556
12. จากการประชุมคณะกรรมการ กสท ครั้งที่ 4/2556 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556
13. จากการประชุมคณะกรรมการ กสท ครั้งที่ 3/2556 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556
14. จากการประชุมคณะกรรมการ กสท ครั้งที่ 2/2556 วันที่ 31 มกราคม 2556
15. จากการประชุมคณะกรรมการ กสท ครั้งที่ 1/2556 วันที่ 9 มกราคม 2556
ผลการประชุมคณะกรรมการ กสท 2555
1. จากการประชุมคณะกรรมการ กสท ครั้งที่ 21/2555 วันที่ 12 ธันวาคม 2555
2. จากการประชุมคณะกรรมการ กสท ครั้งที่ 19/2555 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2555
3. จากการประชุมคณะกรรมการ กสท ครั้งที่ 18/2555 วันที่ 30 ตุลาคม 2555
4. จากการประชุมคณะกรรมการ กสท ครั้งที่ 17/2555 วันที่ 10 ตุลาคม 2555
5. จากการประชุมคณะกรรมการ กสท ครั้งที่ 16/2555 วันที่ 12 กันยายน 2555
6. จากการประชุมคณะกรรมการ กสท ครั้งที่ 15/2555 วันที่ 3 กันยายน 2555
7. จากการประชุมคณะกรรมการ กสท ครั้งที่ 14/2555 วันที่ 20 สิงหาคม 2555
8. จากการประชุมคณะกรรมการ กสท ครั้งที่ 13/2555 วันที่ 15 สิงหาคม 2555
9. จากการประชุมคณะกรรมการ กสท ครั้งที่ 12/2555 วันที่ 25 กรกฎาคม 2555
10. จากการประชุมคณะกรรมการ กสท ครั้งที่ 11/2555 วันที่ 11 กรกฎาคม 2555
11. จากการประชุมคณะกรรมการ กสท ครั้งที่ 10/2555 วันที่ 27 มิถุนายน 2555
12. จากการประชุมคณะกรรมการ กสท ครั้งที่ 9/2555 วันที่ 13 มิถุนายน 2555
13. จากการประชุมคณะกรรมการ กสท ครั้งที่ 8/2555 วันที่ 16 พฤษภาคม 2555
14. จากการประชุมคณะกรรมการ กสท ครั้งที่ 7/2555 วันที่ 23 เมษายน 2555
15. จากการประชุมคณะกรรมการ กสท ครั้งที่ 6/2555 วันที่ 11 เมษายน 2555
16. จากการประชุมคณะกรรมการ กสท ครั้งที่ 5/2555 วันที่ 21 มีนาคม 2555
17. จากการประชุมคณะกรรมการ กสท ครั้งที่ 4/2555 วันที่ 5 มีนาคม 2555
18. จากการประชุมคณะกรรมการ กสท ครั้งที่ 3/2555 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555
19. จากการประชุมคณะกรรมการ กสท ครั้งที่ 2/2555 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555
20. จากการประชุมคณะกรรมการ กสท ครั้งที่ 1/2555 วันที่ 11 มกราคม 2555
ผลการประชุมคณะกรรมการ กสท 2554
1. จากการประชุมคณะกรรมการ กสท ครั้งที่ 18/2554 วันที่ 26 ธันวาคม 2554
2. จากการประชุมคณะกรรมการ กสท ครั้งที่ 17/2554 วันที่ 14 ธันวาคม 2554
3. จากการประชุมคณะกรรมการ กสท ครั้งที่ 16/2554 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2554
4. จากการประชุมคณะกรรมการ กสท ครั้งที่ 15/2554 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2554
5. จากการประชุมคณะกรรมการ กสท ครั้งที่ 14/2554 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2554
6. จากการประชุมคณะกรรมการ กสท ครั้งที่ 13/2554 วันที่ 18 ตุลาคม 2554
7. จากการประชุมคณะกรรมการ กสท ครั้งที่ 12/2554 วันที่ 23 สิงหาคม 2554
8. จากการประชุมคณะกรรมการ กสท ครั้งที่ 11/2554 วันที่ 19 กรกฎาคม 2554
9. จากการประชุมคณะกรรมการ กสท ครั้งที่ 10/2554 วันที่ 1 กรกฎาคม 2554
10. จากการประชุมคณะกรรมการ กสท ครั้งที่ 10/2554 วันที่ 1 กรกฎาคม 2554
11. จากการประชุมคณะกรรมการ กสท ครั้งที่ 9/2554 วันที่ 24 มิถุนายน 2554
12. จากการประชุมคณะกรรมการ กสท ครั้งที่ 8/2554 วันที่ 10 มิถุนายน 2554
13. จากการประชุมคณะกรรมการ กสท ครั้งที่ 7/2554 วันที่ 24 พฤษภาคม 2554
14. จากการประชุมคณะกรรมการ กสท ครั้งที่ 6/2554 วันที่ 21 เมษายน 2554
15. จากการประชุมคณะกรรมการ กสท ครั้งที่ 5/2554 วันที่ 31 มีนาคม 2554
16. จากการประชุมคณะกรรมการ กสท ครั้งที่ 3/2554 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554
17. จากการประชุมคณะกรรมการ กสท ครั้งที่ 2/2554 วันที่ 28 มกราคม 2554
18. จากการประชุมคณะกรรมการ กสท ครั้งที่ 1/2554 วันที่ 14 มกราคม 2554
ผลการประชุมคณะกรรมการ กสท 2553
1. จากการประชุมคณะกรรมการ กสท ครั้งที่ 18/2553 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2553
2. จากการประชุมคณะกรรมการ กสท ครั้งที่ 16/2553 วันที่ 12 ตุลาคม 2553
3. จากการประชุมคณะกรรมการ กสท ครั้งที่ 17/2553 วันที่ 26 ตุลาคม 2553
4. จากการประชุมคณะกรรมการ กสท ครั้งที่ 15/2553 วันที่ 24 กันยายน 2553
5. จากการประชุมคณะกรรมการ กสท ครั้งที่ 14/2553 วันที่ 10 กันยายน 2553
6. จากการประชุมคณะกรรมการ กสท ครั้งที่ 13/2553 วันที่ 27 สิงหาคม 2553
7. จากการประชุมคณะกรรมการ กสท ครั้งที่ 12/2553 วันที่ 20 สิงหาคม 2553
8. จากการประชุมคณะกรรมการ กสท ครั้งที่ 11/2553 วันที่ 23 กรกฎาคม 2553
9. จากการประชุมคณะกรรมการ กสท ครั้งที่ 9/2553 วันที่ 7 มิถุนายน 2553