CAT datacom News & promotion

ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับ CAT datacom

17.04.2020
ฉบับที่ 3 การให้บริการลูกค้าในสถานการณ์โรคระบาด COVID 19 เพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน
แผนการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan: BCP) เพื่อรองรับการแพร่ระบาดของโรค COVID 19 โดย บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องการบริหารจัดการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง จึงได้เตรียมความพร้อมเพื่อรับมือในสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พร้อมกับดูแลสวัสดิภาพขอพนักงานอย่างสูงสุด เพื่อระวังการแพร่ระบาดอย่างเข้มงวดตามนโยบายของรัฐและเตรียมความพร้อมมาตรการต่างๆ เพื่อรองรับสถานการณ์ ด้านพนักงาน,ด้านระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุการทำงาน และด้านการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่