CAT internet

  • CAT WiFi

    CAT WiFi เป็นการให้บริการ Internet ความเร็วสูงไร้สายผ่านโครงข่าย Internet อันทรงประสิทธิภาพที่มีให้บริการอยู่ทั่วประเทศของ CAT โดย CAT WiFi ได้นำเสนอทางเลือกใหม่ ทำให้ทุก ๆ ท่านก้าวเข้ามาสัมผัสประสบการณ์ในการเข้าถึงโลก Internet ในรูปแบบบอง Internet ไร้สายความเร็วสูงที่สามารถตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์ในการดำเนินชีวิตปัจจุบัน

ลักษณะบริการ

CAT WiFi เป็นการให้บริการ Internet ความเร็วสูงไร้สายผ่านโครงข่าย Internet อันทรงประสิทธิภาพที่มีให้บริการอยู่ทั่วประเทศของ CAT    โดย CAT WiFi ได้นำเสนอทางเลือกใหม่ ทำให้ทุก ๆ ท่านก้าวเข้ามาสัมผัสประสบการณ์ในการเข้าถึงโลก Internet ในรูปแบบบอง Internet ไร้สายความเร็วสูงที่สามารถตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์ในการดำเนินชีวิตปัจจุบัน

คุณสมบัติเด่น

1. ลดภาระค่าใช้จ่ายในการวางระบบเครือข่าย ขยายระบบได้ง่าย เพียงวาง Access Point ที่กระจายสัญญาณให้
    ครอบคลุมทั่วบริเวณ

2. สะดวกต่อการเคลื่อนย้ายและเปลี่ยนแปลง ผู้ใช้งานไม่จำเป็นที่จะต้องนั่งใช้งานอยู่ในสถานที่เดิม ๆ ตลอดเวลา

3. ใช้มาตรฐาน IEEE 802.X ทำให้เป็นที่ยอมรับทั่วไป และอุปกรณ์ต่าง ๆ มีราคาถูกหาซื้อได้ง่าย

4. ช่วยอำนวยความสะดวกในการติดต่อทางธุรกิจ การซื้อขายของออนไลน์ และการทำธุรกรรมทางธนาคาร

5. ช่วยเสริมสร้างรายได้ เป็นแรงจูงใจ ดึงดูดลูกค้า เช่น การให้บริการ CAT WiFi ตามร้านอาหาร โรงแรม ร้านกาแฟ 
    ซึ่งจะทำให้ลูกค้าอยากเข้ามาใช้บริการมากขึ้น

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • CAT Contact Center 1322 (ตลอด 24 ชั่วโมง) 
  • สำนักงานบริการลูกค้า CAT ทั่วประเทศ 
  • www.catinternet.com