CAT cyfence บริการ

  • All @Secure

    อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยการใช้งานอินเทอร์เน็ต

ลักษณะบริการ

>> หลากหลายปราการด้านความปลอดภัย รวมไว้ในหนึ่งเดียว <<

 

All@Secure...( อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยการใช้งานอินเทอร์เน็ต)

All@Secure บริการด้านการรักษาความปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเป็นการนำอุปกรณ์ Unified Threat Management (UTM) มาติดตั้งไว้ที่องค์กร เพื่อให้องค์กรที่ใช้งานอินเทอร์เน็ตสามารถยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ช่วยสร้างความมั่นใจในทุก ๆ การสื่อสารบนเครือข่าย ลดภาระด้านการลงทุนและค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาอุปกรณ์รายปี พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการระบบรักษาความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้งานอินเทอร์เน็ต

คุณสมบัติเด่น

บริการ All@Secure จาก CAT cyfence มีฟังก์ชั่นการทำงาน อาทิ
      • Firewall
      • Intrusion Prevention System
      • Gateway Antivirus
      • Anti Spam Protection
      • Web Filtering
      • Instant Messenger Blocking/Monitoring
      • P2P File Sharing Blocking/Monitoring
      • Traffic Shaper (QoS)
      • Automatic Gateway Failover (HA)
 

บริการรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่าย
      • สำหรับผู้ใช้งาน ADSL
      • สามารถลดภาระต้นทุนและการบริหารจัดการ
      • ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานอินเทอร์เน็ต
 

รายละเอียดเพิ่มเติม