CAT satcom Services

  • CAT Channel HD

    CAT Channel ให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม แบบบอกรับสมาชิก ชื่อช่องรายการ CAT Channel ระบบจานดาวเทียม C-band บนกล่องรับสัญญาณ PSI, BIG4, IPM, GMMz และระบบ OTT