CAT satcom Services

  • CAT TV Platform

    CAT Satellite TV Platform ให้บริการบีบอัดสัญญาณภาพเสียงและส่งสัญญาณขึ้นสู่ดาวเทียม แบบ 24 ชั่วโมง สำหรับ ช่องรายการวิทยุหรือรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม รวมถึงผู้ประกอบกิจการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก