มติคณะกรรมการบริษัท

6. เรื่อง ขออนุมัติจ่ายเงินช่วยเหลือพนักงานที่ประสบภัยธรรมชาติเป็นกรณีพิเศษเฉพาะปี 2553

มติที่ประชุม

 

   1. อนุมัติให้ กสท จ่ายเงินช่วยเหลือแก่พนักงานที่ประสบภัยธรรมชาติในปี 2553 ที่มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือตามบันทึกที่ กสท บบ.(วน)/2137 ลงวันที่ 12 กันยายน 2550 เรื่อง วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสวัสดิการสงเคราะห์ ในอัตราพิเศษ ดังนี้
          1.1 กรณีบ้านพักอาศัยเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ปฏิบัติงานหรือเป็นผู้ครอบครองอยู่ในระหว่างการเช่าซื้อหรือเป็นของคู่สมรส ให้จ่ายเงินช่วยเหลือตามมูลค่าทรัพย์สินที่เสียหายจริง แต่ไม่เกินรายละ 50,000.- บาท
          1.2 กรณีบ้านพักอาศัยเป็นบ้านเช่าหรือพนักงานเป็นผู้อาศัย ให้จ่ายเงินช่วยเหลือตามมูลค่าทรัพย์สินที่เสียหายจริง แต่ไม่เกินรายละ 25,000.- บาท

   2. อนุมัติงบประมาณ (เพิ่มเติม) รองรับการจ่ายเงินช่วยเหลือดังกล่าว ตามจำนวนที่จ่ายจริง 

           ทั้งนี้ การจ่ายเงินช่วยเหลือส่วนที่เกิน 10,000 บาท หรือ 5,000 บาทแรก หากพนักงานหรือคู่สมรสได้รับเงินช่วยเหลือลักษณะนี้จากหน่วยงานอื่น หรือได้รับค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัยแล้ว จะไม่มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือในส่วนที่เกินอีก เว้นแต่เงินช่วยเหลือหรือค่าสินไหมทดแทนที่ได้รับนั้นต่ำกว่า ก็ให้พนักงานได้รับเงินช่วยเหลือเฉพาะส่วนที่ยังขาดอยู่เท่านั้น

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา