มติคณะกรรมการบริษัท

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ กสท

05.05.2011

 มติที่ประชุม

1. อนุมัติกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (ปรับปรุงแก้ไขปี 2553) ตามที่เสนอ
2. รับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ กสท ดังนี้
          2.1 ผลการสอบทานงบการเงินสำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 และ 2552 หลัง สตง. สอบทาน (แต่ยังไม่ลงนามรับรอง)
          2.2 รายงานผลการดำเนินงานและข้อมูลด้านการเงิน ประจำเดือนตุลาคม 2553 และเดือน พฤศจิกายน 2553
          2.3 รายงานสรุปความแตกต่างและทางเลือกในการปฏิบัติทางบัญชี ตามหลักการของมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) ที่จะนำมาถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานการบัญชีของไทย (TFRS)
          2.4 รายงานผลการตรวจสอบประจำปี 2553 ตามที่เสนอ

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา