มติคณะกรรมการบริษัท

เรื่อง ร่างระเบียบบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ฉบับที่...ว่าด้วย ทุนอุดหนุนการวิจัย การพัฒนา การวิจัยและพัฒนา พ.ศ.... และร่างข้อกำหนดบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เรื่องวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับทุนอุดหนุนการวิจัย การพัฒนา การวิจัยและพัฒนา พ.ศ.....

11.05.2011

มติที่ประชุม

1. เห็นชอบร่างระเบียบบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ฉบับที่........ว่าด้วยทุนอุดหนุนการวิจัย การพัฒนา การวิจัยและพัฒนา พ.ศ......... ตามที่เสนอ
2. รับทราบร่างข้อกำหนดบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เรื่อง วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับทุนอุดหนุน การวิจัย การพัฒนา การวิจัยและพัฒนา พ.ศ. …… ตามที่เสนอ

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา