มติคณะกรรมการบริษัท

เรื่อง การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2554

01.07.2011

มติที่ประชุม

1. รับทราบฐานะการเงินและผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 หลัง สตง. ตรวจสอบ (แต่ยังไม่ลงนามรับรอง)
2. รับทราบผลการตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ของ สตง.
3. รับทราบผลการสอบทานงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ของคณะกรรมการตรวจสอบ กสท
4. อนุมัติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของ กสท ประจำปี 2554 และระเบียบวาระการประชุม
5. อนุมัติให้ กสท แจ้งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ต่อกระทรวงการคลังในฐานะผู้ถือหุ้นทั้งหมดและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด 
6. อนุมัติให้ออกงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ในวันที่ 20 เมษายน 2554

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา