มติคณะกรรมการบริษัท

1. เรื่อง งบการเงินสำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 (หลัง สตง. สอบทาน)

 มติที่ประชุม

             1. รับทราบผลการสอบทานงบการเงินสำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 ของ สตง. และคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. กสท 
                 โทรคมนาคม และรับทราบฐานะการเงินและผลการดำเนินงานสำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 (หลัง สตง. สอบทาน) 
                 ตามที่เสนอ
             2. อนุมัติให้เผยแพร่งบการเงินสำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 ในวันที่ 20 เมษายน 2559

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา