CAT ร่วมเข้าเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเปิดโครงการ “ทหารพันธุ์ดี” ณ มณฑลทหารบกที่ ๑๗ จังหวัดกาญจนบุรี 

    ดร.สุรพันธ์ เมฆนาวิน กรรมการ บมจ. กสท โทรคมนาคม หรือ CAT พร้อมด้วย พันเอก สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ร่วมเข้าเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเปิดโครงการ “ทหารพันธ์ุดี” ซึ่งเป็นโครงการขยายผลการบูรณาการความ ร่วมมือของคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลยั มหิดล กับ มณฑลทหารบก ที่ ๑๗ ในการดำเนินโครงการ “Green Army Green Farmer เพื่อประเทศชาติและประชาชน”ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐทั้งจากส่วนกลางและในจังหวัดกาญจนบุรี และภาคเอกชน ณ มณฑลทหารบกที่ ๑๗ จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา