มติคณะกรรมการบริษัท

งบการเงินสำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสื้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 (หลัง สตง. สอบทาน)

มติที่ประชุม

         1.  รับทราบผลการสอบทานงบการเงินสำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสื้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ของ สตง. และคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. กสท โทรคมนาคม และรับทราบฐานะการเงินและผลการดำเนินงานสำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสื้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 (หลัง สตง. สอบทาน) 
         2. อนุมัติให้เผยแพร่งบการเงินสำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสื้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2562

          

 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา