CAT จัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2562 ณ วัดอินทารามวรวิหาร

     วันนี้ ( 28 ตุลาคม 2562) พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT นำไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ที่จำพรรษาครบถ้วนไตรมาส ณ วัดอินทารามวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพฯ โดยมี พันเอก สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ CAT เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2562 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ตลอดจนเป็นการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย