CAT นำสื่อมวลชนเยี่ยมชมการพัฒนา Smart City ของนครดานัง เวียดนาม โดยได้รับรางวัล ASOCIO Smart City 2019

      พันเอก สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)  หรือ CAT พร้อมคณะผู้บริหารร่วมกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร โดยนำสื่อมวลชนเยี่ยมชมการพัฒนา Smart City ของนครดานัง ที่ได้รับรางวัล ASOCIO Smart City 2019 ในกรอบการประชุมสุดยอดเมืองอัจฉริยะที่จัดขึ้นที่กรุงเทพฯ เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา พร้อมทั้งให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเกี่ยวกับทิศทางและการดำเนินงานของ CAT เพื่อเผยแพร่ข่าวสารในอันที่จะสามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรและยังเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง CAT กับสื่อมวลชน ณ นครดานัง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เมื่อวันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2562