มติคณะกรรมการบริษัท

เรื่อง   งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 (หลัง สตง. ตรวจสอบ)

มติที่ประชุม 

             1. รับทราบผลการตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ของ สตง. และผลการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. กสท โทรคมนาคม และรับทราบฐานะการเงินและผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 (หลัง สตง. ตรวจสอบ)

             2. อนุมัติให้เผยแพร่งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในวันที่ 15 มิถุนายน 2563

             3. อนุมัติงบประมาณทำการประจำปี 2562 เพิ่มเติม เพื่อปรับปรุงบัญชีหนี้สงสัยจะสูญ - ดอกเบี้ยค้างรับ จำนวน 5,283.561.64 บาท และหนี้สงสัยจะสูญ - เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน จำนวน 105,000,000 บาท

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา