“CAT เพาะพันธุ์ดี” สนับสนุนระบบไอโอทีเกษตรอัจฉริยะ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย

       

 

     วันนี้ (14 พฤศจิกายน 2563) บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT โดย รศ.ดร.บดินทร์ รัศมีเทศ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมด้วย ดร.ปรีชาพร สุวัฒโนดม กรรมการบริษัทฯ, พันเอก สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และคณะผู้บริหาร ร่วมส่งมอบระบบไอโอทีเทคโนโลยีสมาร์ตฟาร์ม อุปกรณ์เซ็นเซอร์ควบคุมน้ำและความชื้นเพื่อพัฒนาเกษตรอัจฉริยะให้กับ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย ซึ่งเป็นการสนับสนุนองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัยด้านสมาร์ตฟาร์มภายใต้โครงการ “CAT เพาะพันธุ์ดี” โดยมี นายเดชา คำสมุทร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย เป็นผู้รับมอบ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย จังหวัดเชียงราย

 

 

          โครงการ “CAT เพาะพันธุ์ดี” มีเป้าหมายนำเทคโนโลยีไอโอทีสมาร์ตฟาร์มเข้าพัฒนาภาคการเกษตรท้องถิ่นระดับชุมชนและสถานศึกษา ศูนย์เรียนรู้ฯ  พร้อมการพัฒนาแปลงเกษตรสาธิตเพื่อให้นักเรียนครู บุคลากร และชุมชนได้สัมผัสเรียนรู้เข้าใจเทคโนโลยีไอโอทีสมาร์ตฟาร์มด้วยการปฏิบัติและนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริง   แปลงเกษตรพืชผักสวนครัวของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย  ได้นำเทคโนโลยีระบบไอโอทีสมาร์ตฟาร์มบนโครงข่าย CAT ช่วยเพิ่มความสะดวก ลดระยะเวลาและแรงงานในการดูแล สร้างผลผลิตที่มีคุณภาพและปริมาณเพิ่มขึ้น ทั้งยังนำผลผลิตส่วนที่เหลือจำหน่ายเป็นรายได้ต่อยอดทางเศรษฐกิจบนหลักเศรษฐกิจพอเพียง  นอกจากนี้ CAT ยังจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่บุคลากรของวิทยาลัยฯ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนเกษตร 4.0 ในวิทยาลัย จนถึงการต่อยอดเป็นศูนย์การเรียนรู้เกษตรสมัยใหม่ สามารถถ่ายทอดความรู้ เพื่อยกระดับศักยภาพผลผลิตทางการเกษตรไปสู่ชุมชนอื่นๆ ให้เกิดเป็นความยั่งยืนต่อไป  

       “โครงการ ‘CAT เพาะพันธุ์ดี’ นอกจากสื่อความหมายหลักในการพัฒนาสมาร์ตฟาร์มให้ขยายไปในกลุ่มเกษตรกรแล้ว ยังสื่อถึงการสร้างคนพันธุ์ดี ครอบคลุมมิติของ “ดี” ที่หมายถึงคนดีมีคุณภาพอันเป็นต้นทุนสำคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน และ “D”  ที่สื่อความหมายถึง “Digital” อันเป็นหัวใจหลักในการดำเนินธุรกิจยุคใหม่ขององค์กร CAT เพื่อการสร้างคน Digital ให้เป็นกำลังสำคัญของประเทศในภาคเกษตรกรรม   โดย CAT หวังให้ผลระยะยาว จากการพัฒนาสมาร์ตฟาร์มของโครงการฯ ได้ช่วยส่งเสริมการพัฒนาเกษตร 4.0 เพื่อนำมาซึ่งผลผลิตที่มีคุณภาพ รวมทั้ง ด้านการพัฒนาคนดิจิทัลที่มีคุณภาพให้กับประเทศไทยซึ่งมีเกษตรกรรมเป็นรากฐานสำคัญ”    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา