OUR COMPANY

About CAT Telecom Public Company Limited

นายวรรณชัย บุญบำรุง / กรรมการ

การศึกษา/อบรม

  • ปริญญาเอก กฎหมายเอกชน มหาวิทยาลัยสตารส์บูร์ก ฝรั่งเศส 

  • ปริญญาโท  กฎหมายเอกชน มหาวิทยาลัยสตารส์บูร์ก ฝรั่งเศส 

  • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

  • เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

ประสบการณ์ทำงาน

  • รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ตำแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน

  • กรรมการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

สัดส่วนการถือหุ้นที่เกี่ยวกับบริษัท

  • ไม่มี