OUR COMPANY

About CAT Telecom Public Company Limited

นายสมยศ ธนพิรุณธร / รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานทรัพยากรบุคคล

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

  • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (รุ่น 22) 
  • ปริญญาโท Master of Science in Computer Engineering จาก University of Southern California ประเทศสหรัฐอเมริกา 
  • ปริญญาโท Master of Business Administration (Executive) จากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  • หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุ่นที่ 13 

ช่องทางการติดต่อ

  • e-mail : somyot.t@cattelecom.com