OUR COMPANY

About CAT Telecom Public Company Limited

นายสมยศ ธนพิรุณธร / รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานทรัพยากรบุคคล

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

  • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (รุ่น 22) 
  • ปริญญาโท Master of Science in Computer Engineering จาก University of Southern California ประเทศสหรัฐอเมริกา 
  • ปริญญาโท Master of Business Administration (Executive) จากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  • หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุ่นที่ 13 

ช่องทางการติดต่อ

  • e-mail : somyot.t@cattelecom.com

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา