OUR COMPANY

About CAT Telecom Public Company Limited

นายวิโรจน์ โตเจริญวาณิช / รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสื่อสารไร้สาย

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

  • วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) Asian Institute of Technology
  • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Executive) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 13 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 59 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • หลักสูตร Finance for non-finance Directors สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
  • หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 10 สถาบันพระปกเกล้า  
  • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 60 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  

ช่องทางการติดต่อ

  • e-mail : viroj.o@cattelecom.com