OUR COMPANY

About CAT Telecom Public Company Limited

นางสาวสมศรี สุนทราภิรมย์ / รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • หลักสูตรนักบริหารการคลัง รุ่นที่ 4
  • หลักสูตร AEC และสิทธิประโยชน์ทางการค้ากับทิศทางบทบาทนักบัญชีไทย
  • หลักสูตร CFO Program
  • หลักสูตร การบัญชีบริหารยุคใหม่
  • งานนิทรรศการและการประชุม Communicasia 20 Singapore Expo
  • สัมมนาก้าวใหม่ในสภาวิชาชีพ 

ช่องทางการติดต่อ

  • e-mail : somsri.s@cattelecom.com