Privacy policy

01.01.2016

นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของ บมจ กสท โทรคมนาคม สำหรับเว็บไซต์ www.cattelecom.com ปรับปรุงแก้ไขเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2555

 

     บมจ กสท โทรคมนาคม (“กสท”) ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้น เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน (Personal Information)

ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์ www.cattelecom.com ดังนี้

 

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

1. เพื่อความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการทุกท่านที่แวะมายังเว็บไซต์ www.cattelecom.com
ทางเว็บไซต์จึงได้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ เช่น อีเมล์แอดเดรส (Email Address)
ชื่อ (Name) ที่อยู่หรือที่ทำงาน (Home or Work Address) รหัสไปรษณีย์ (ZIP Code) หรือหมายเลข
โทรศัพท์ (Telephone Number) เป็นต้น
2. ในกรณีที่ผู้ใช้บริการสมัคร (Sign up) เพื่อสมัครสมาชิกหรือเพื่อใช้บริการอย่างใดอย่างหนึ่งบน
เว็บไซต์ www.cattelecom.com เว็บไซต์ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพิ่มเติม ได้แก่
เพศ (Sex) อายุ (Gender) สิ่งที่โปรดปราน/ความชอบ (Preferences/Favorites) ความสนใจ
(Interests) หรือหมายเลขบัตรเครดิต (Credit Card Number) หรือที่อยู่ในการแจ้งค่าใช้จ่าย (Billing
Address) หรือข้อมูลการศึกษา หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้องกับบริการนั้นๆ
3. นอกจากนั้น เพื่อสำรวจความนิยมในการใช้บริการ อันจะเป็นประโยชน์ในการนำสถิติไปใช้ในการ
ปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการ เว็บไซต์ www.cattelecom.com จำเป็นต้องจัดเก็บรวบรวมข้อมูล
ของท่านบางอย่างเพิ่มเติมด้วย ได้แก่ หมายเลขไอพี (IP Address) ชนิดของโปรแกรมค้นผ่าน
(Browser Type) ชื่อโดเมน (Domain Name) บันทึกหน้าเว็บ (web page) ของเว็บไซต์ที่ผู้ใช้เยี่ยมชม
เวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ (Access Times) และเว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริการเข้าถึงก่อนหน้านั้น (Referring
Website Addresses)
4. กสท ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์
นี้ เพื่อจะได้ทราบและเข้าใจว่าเว็บไซต์ดังกล่าวเก็บรวบรวม ใช้ หรือดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วน
บุคคลของท่านอย่างไร ทั้งนี้ กสท ไม่สามารถรองรับข้อความ หรือรับรองการดำเนินการตามที่ได้มี
การประกาศไว้ในเว็บไซต์ดังกล่าวได้ และไม่ขอรับผิดชอบใดๆ หากเว็บไซต์เหล่านั้นไม่ได้
ปฏิบัติการหรือดำเนินการใดๆ ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เว็บไซต์ดังกล่าวได้ประกาศไว้

 

การใช้ข้อมูลส่วนตัว

1. กสท จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จำเป็น เช่น ชื่อ และที่อยู่ เพื่อใช้ในการ
ติดต่อ ให้บริการ ประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมทั้งสำรวจความคิดเห็น
ของท่านในกิจการหรือกิจกรรมของ กสท เท่านั้น
2. กสท ขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เว็บไซต์ www.cattelecom.com ได้
เก็บรวบรวมไว้ ไปขายหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอก เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากท่าน
เท่านั้น
3. ในกรณีที่ กสท ได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่นเพื่อให้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
เช่น การจัดส่งพัสดุไปรษณีย์ การวิเคราะห์เชิงสถิติในกิจการหรือกิจกรรมของ กสท เป็น
ต้น กสท จะกำหนดให้หน่วยงานที่ได้ว่าจ้างให้ดำเนินการดังกล่าว เก็บรักษาความลับและ
ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และกำหนดข้อห้ามมิให้มีการนำข้อมูลส่วน
บุคคลดังกล่าวไปใช้นอกเหนือจากกิจกรรมหรือกิจการของ กสท

 

สิทธิในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เพื่อประโยชน์ในการรักษาความเป็นส่วนตัวของท่านๆ มีสิทธิที่จะให้มีการใช้หรือแชร์
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรืออาจเลือกที่จะไม่รับข้อมูลหรือสื่อทางการตลาดใดๆจาก เว็บไซต์
www.cattelecom.com ก็ได้ โดยเพียงแต่ท่านกรอกความจำนงดังกล่าวเพื่อแจ้งให้ กสท ทราบในหน้าเว็บ
https://www.cattelecom.com

 

การรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับและความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
กสท จึงได้กำหนดระเบียบภายในหน่วยงานเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
และเพื่อรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลบางอย่างที่มีความสำคัญ เช่น หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขบัตรเครดิต เป็นต้น กสท จึงได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารแบบปลอดภัยสำหรับข้อมูลดังกล่าวด้วย
การเข้ารหัสลับข้อมูลดังกล่าว เช่น จัดให้มีการใช้ Secure Socket Layer (SSL) protocol เป็นต้น

 

การใช้คุกกี้ (Cookies)

“คุกกี้” คือ ข้อมูลที่ เว็บไซต์ www.cattelecom.com ส่งไปยังโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์
(Web browser) ของผู้ใช้บริการ และเมื่อมีการติดตั้งข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบของท่านแล้ว หากมีการใช้
“คุกกี้” ก็จะทำให้เว็บไซต์ ของ กสท สามารถบันทึกหรือจดจำข้อมูลของผู้ใช้บริการไว้ จนกว่าผู้ใช้บริการ
จะออกจากโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ หรือจนกว่าผู้ใช้บริการจะทำการลบ “คุกกี้” นั้นเสีย หรือไม่อนุญาตให้
“คุกกี้” นั้นทำงานต่อไป

หากท่านเลือกใช้ “คุกกี้” แล้ว ท่านจะได้รับความสะดวกสบายในการท่องเว็บไซต์มากขึ้น
เพราะ “คุกกี้” จะช่วยจดจำเว็บไซต์ที่ท่านแวะ, เยี่ยมชม หรือท่อง

ทั้งนี้ กสท อาจจะนำข้อมูลที่ “คุกกี้” ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ไปใช้ในการวิเคราะห์
เชิงสถิติ หรือในกิจกรรมอื่นของ กสท เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของ เว็บไซต์ www.cattelecom
ต่อไป

 

การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว

กสท อาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวโดยไม่ได้แจ้งให้ท่านทราบ
ล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนี้ กสท จึงขอแนะนำให้
ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวทุกครั้งที่แวะชม หรือเยี่ยมชม หรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์
ของ กสท

 


การปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวและการติดต่อกับ (หน่วยงาน/เว็บไซต์)

ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว
หรือการปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ กสท ยินดีที่จะตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะ และ
คำติชมทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของ กสท ต่อไป โดยท่านสามารถติดต่อ
กับ กสท ตามที่ปรากฏข้างล่างนี้

 


บมจ กสท โทรคมนาคม .
ที่อยู่ 99 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210-0298
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
Email -

******************************************

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา