CAT อำนวยความสะดวกในการชำระค่าบริการโทรคมนาคม ประเภทต่าง ๆ หลายช่องทาง ดังนี้ .....  
     1. ชำระค่าใช้บริการ ณ สำนักงานบริการลูกค้า CAT
         ชำระด้วยเงินสด

         ชำระด้วยเช็คขีดคร่อม "A/C Payee Only" สั่งจ่าย “บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)”
  โดยลงวันที่สั่งจ่ายในวันชำระเงินหรือลงวันที่สั่งจ่ายก่อนวันชำระเงินไม่เกิน 15 วัน

         ชำระด้วยบัตรเครดิต ณ สำนักงานบริการลูกค้า CAT ที่มีสัญลักษณ์รับบัตรเครดิต


  2. ชำระทางอินเทอร์เน็ต (Bill Payment Service) ที่เว็บไซต์ www.cattelecom.com

        (เฉพาะบุคคลธรรมดา โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม) สมัครลงทะเบียนใช้บริการชำระเงินค่าใช้บริการโทรคมนาคมได้ที่ https://billpayment.cattelecom.com

        ผู้ใช้บริการจะได้รับ User Name และ Password จาก CAT เพียงท่านมีบัตรเครดิต หรือ บัญชีธนาคารออนไลน์ ดังต่อไปนี้


          ธนาคารยูโอบี
  ลงทะเบียนได้ที่ http://www.uob.co.th

          ธนาคารไทยพาณิชย์
  ลงทะเบียนได้ที่ http://www.scb.co.th 

          ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
  ลงทะเบียนได้ที่ http://www.krungsri.com
  

        ธนาคารกรุงไทย 
ลงทะเบียนได้ที่ http://www.ktb.co.th 

        ธนาคารกรุงเทพ 
ลงทะเบียนได้ที่ http://www.bangkokbank.com 

        CAT ได้รับข้อมูลการชำระเงินแล้ว จะจัดส่งใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีให้ทางไปรษณีย์


   3. ชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร (เฉพาะบุคคลธรรมดา โดยเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่ธนาคารกำหนด)

          ธนาคารกรุงเทพ     ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

          ธนาคารกสิกรไทย     ธนาคารทหารไทย

          ธนาคารไทยพาณิชย์     ธนาคารกรุงไทย

          ธนาคารธนชาต     ธนาคารยูโอบี

        ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย    ธนาคารออมสิน

        ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร    ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
 
        CAT ได้รับข้อมูลการชำระเงินแล้ว จะจัดส่งใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีให้ทางไปรษณีย์   4. ชำระโดยวิธีหักโอนบัญชีเงินฝากธนาคาร    ดาวน์โหลดหนังสือแจ้งความจำนงฯ / หนังสือแต่งตั้ง

                    ชำระได้ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล โดยกรอกรายละเอียดในหนังสือแจ้งความจำนงฯ ให้ครบถ้วน และแนบเอกสารแล้ว

           กรุณานำหนังสือแจ้งความจำนงฯ ไปติดต่อสาขาธนาคารที่ท่านมีบัญชีเงินฝาก เนื่องจาก CAT จะดำเนินการให้ท่านได้ เมื่อธนาคาร

           รับรองลายมือชื่อผู้มีสิทธิ์สั่งจ่ายแล้วเท่านั้น 

                    กรณีนิติบุคคล ต้องทำหนังสือแต่งตั้งตัวแทนและมอบอำนาจให้ CAT เป็นผู้ดำเนินการหักและนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายแทน

            (เอกสารแนบพร้อมรับรองสำเนา ติดอากรแสตมป์ 30 บาท พยาน 2 คน ไม่ต้องลงชื่อผู้รับมอบอำนาจ)

           ติดต่อแจ้งความจำนงได้ที่สำนักงานบริการลูกค้า CAT และสาขาธนาคารทั่วประเทศ โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการหักโอน

          บัญชีเงินฝากธนาคาร 11 แห่งทั่วประเทศ ได้แก่

                ธนาคารกรุงเทพ     ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

                 ธนาคารกสิกรไทย     ธนาคารทหารไทย

                 ธนาคารไทยพาณิชย์     ธนาคารกรุงไทย

                 ธนาคารธนชาต     ธนาคารยูโอบี

              ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย     ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

                 ธนาคารออมสิน    
 
           CAT ได้รับข้อมูลการชำระเงินแล้ว จะจัดส่งใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีให้ทางไปรษณีย์


 
  
   5. ชำระโดยวิธีหักบัญชีบัตรเครดิต โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม ได้แก่ 

                       บัตรเครดิต ซิตี้แบงก์
   ติดต่อยื่นความจำนงได้ที่ ซิตี้โฟนแบงก์กิ้ง โทร. 1588 ตลอด 24 ชั่วโมง

                        บัตรเครดิต เคทีซี
    ติดต่อยื่นความจำนงได้ที่จุดรับชำระของ CAT หรือศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 
    หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด โทร.0-2665-5000
      ดาวน์โหลด หนังสือยินยอมให้หักผ่านบัตรเครดิต KTC

                       บัตรเครดิต ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
   ติดต่อ บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด โทร. 0-2646-3000 หรือ
   หมายเลข Call Center ด้านหลังบัตรเครดิต
  

                       บัตรเครดิต ธนาคารกสิกรไทย
   ติดต่อยื่นความจำนงได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์  ธนาคารกสิกรไทย  โทร.0-2888-8888

  

                       บัตรเครดิต ธนาคารไทยพาณิชย์
   ติดต่อยื่นความจำนงได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์  ธนาคารไทยพาณิชย์ โทร.0-2777-7777

  

                      บัตรเครดิต อเมริกัน เอ็กซ์เพรส ชำระได้ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล
   กรณีนิติบุคคล ต้องทำหนังสือแต่งตั้งตัวแทนและมอบอำนาจให้ CAT เป็น 
   ผู้ดำเนินการหักและนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายแทน (เอกสารแนบพร้อมรับรอง
   สำเนา ติดอากรแสตมป์ 30 บาท พยาน 2 คน ไม่ต้องลงชื่อผู้รับมอบอำนาจ)
   ติดต่อยื่นความจำนงได้ที่ แผนกบริการสมาชิกบัตร โทร. 0-2273-5544 หรือ
   0-2273-5555

  

               CAT ได้รับข้อมูลการชำระเงินแล้ว จะจัดส่งใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีให้ทางไปรษณีย์
 


  
6. ชำระด้วยเงินสดผ่านตัวแทนรับชำระ  (เฉพาะบุคคลธรรมดา โดยเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่ตัวแทนรับชำระกำหนด) ได้แก่
        6.1 ตัวแทนรับชำระ โดยเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่ตัวแทนรับชำระกำหนด

                ชำระ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่ง (ยกเว้นปณ.สาขา ปณ.รถยนต์ และปณ.ชั่วคราว) 

                ชำระ ณ จุดรับชำระที่มีสัญลักษณ์ Counter Service

                ชำระ ณ จุดรับชำระที่มีสัญลักษณ์ Big C

                ชำระ ณ จุดรับชำระที่มีสัญลักษณ์ TESCO Lotus  

              ชำระ ณ จุดรับชำระที่มีสัญลักษณ์ cenpay

        6.2 ตัวแทนรับฝาก โดยเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่ตัวแทนรับฝากกำหนด

                ชำระผ่านโทรศัพท์มือถือผ่านบริการ mPAY สำหรับผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ GSM Advance ของ AIS หรือ
   1-2 Call สมัครใช้บริการโดยติดต่อ  AIS ที่ Call Center 1175 หรือ CAT Contact Center 1322 (ตลอด 24 ชม.) 
   โดยนำใบแจ้งค่าใช้บริการ พร้อมเงินสดไปชำระที่จุดรับชำระ
 
    
 
   ชำระ ณ จุดรับชำระที่มีสัญลักษณ์ AirPay

             CAT ได้รับข้อมูลการชำระเงินแล้ว จะจัดส่งใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีให้ทางไปรษณีย์

 

  7. ผู้ถือบัตรบัวหลวง ATM/Premier / BE1st  ของ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ (เฉพาะบุคคลธรรมดา โดยเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่ธนาคารกำหนด)
                 ทางโทรศัพท์ ผู้ใช้บริการสามารถทำรายการโอนเงิน จากบัญชีที่มีอยู่ในบัตร เพื่อชำระค่าบริการ ติดต่อใช้บริการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 1333
   หรือ 0 2645 5555 และสามารถทำรายการชำระเงินตามขั้นตอนที่ระบุในโทรศัพท์ตลอด 24 ชั่วโมง เมื่อ CAT ได้รับข้อมูลการชำระเงินแล้ว
   จะจัดส่งใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีให้ทางไปรษณีย์และสามารถซื้อรหัสบัตรโทรศัพท์ระหว่างประเทศและเติมเงินบริการ my ผ่านเครื่อง ATM
   ของ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ ได้อีกด้วย
  8. ชำระทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของธนาคาร (เฉพาะบุคคลธรรมดา โดยเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่ธนาคารกำหนด) 

                  ธนาคารกรุงเทพ     ธนาคารกรุงศรีอยุธยา


                  ธนาคารกสิกรไทย     ธนาคารทหารไทย


                  ธนาคารไทยพาณิชย์     ธนาคารกรุงไทย


                ธนาคารยูโอบี


             CAT ได้รับข้อมูลการชำระเงินแล้ว จะจัดส่งใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีให้ทางไปรษณีย์


  
 9. ชำระผ่านตู้ ATM ของธนาคาร (เฉพาะบุคคลธรรมดา โดยเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่ธนาคารกำหนด)
                 ผู้ใช้บริการสามารถชำระค่าใช้บริการโทรคมนาคมของ CAT ด้วยบาร์โค้ดบนใบแจ้งค่าใช้บริการผ่านเครื่อง ATM 
  ของธนาคารที่มีเครื่องอ่านบาร์โค้ด


                  ธนาคารกรุงเทพ     ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

                  ธนาคารกสิกรไทย     ธนาคารทหารไทย
 
                  ธนาคารไทยพาณิชย์     ธนาคารกรุงไทย

                ธนาคารยูโอบี


            CAT ได้รับข้อมูลการชำระเงินแล้ว จะจัดส่งใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีให้ทางไปรษณีย์  
10. ชำระค่าบริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของสำหรับนิติบุคคล   ของธนาคารซิตี้แบงก์
             
     
ผู้ใช้บริการสามารถชำระค่าบริการโทรคมนาคมของ CAT ผ่านบริการ CitiConnect  ของธนาคารซิตี้แบงก์ สนใจสมัครใช้เพื่อส่งข้อมูลและชำระเงินทางอินเทอร์เน็ต
   สามารถรับแบบฟอร์มเพื่อรับ Username และ Password ได้ที่ธนาคารซิตี้แบงก์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ CAT Contact Center 1322 ตลอด 24 ชั่วโมง
   และ Call Center ธนาคารซิตี้แบงก์ โทร. 0 2232 3000 ตลอด 24 ชั่วโมง โดยติดต่อเจ้าหน้าที่ธนาคารที่ดูแลบัญชีของท่าน


          CAT ได้รับข้อมูลการชำระเงินแล้ว จะจัดส่งใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีให้ทางไปรษณีย์

 

            ข้อแนะนำในการหักภาษี ณ ที่จ่าย
             แนบหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย จำนวน 2 ฉบับ โดยระบุที่อยู่ “บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) 
เลขที่ 99 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107546000229”
พร้อมการชำระเงินทุกครั้ง และสามารถชำระค่าใช้บริการได้ด้วยวิธีที่ 1 (ชำระ ณ สำนักงานบริการลูกค้า CAT) หรือ
วิธีที่ 4 ชำระโดยวิธีหักโอนบัญชีเงินฝากธนาคาร และวิธีที่ 5 ชำระโดยวิธีหักบัญชีบัตรเครดิต  

กรณีนิติบุคคล ต้องทำหนังสือแต่งตั้งตัวแทนและมอบอำนาจให้ CAT เป็นผู้ดำเนินการหักและนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายแทน
(เอกสารแนบพร้อมรับรองสำเนา ติดอากรแสตมป์ 30  บาท พยาน 2 คน ไม่ต้องลงชื่อผู้รับมอบอำนาจ)