CAT cyfence บริการ

  • IT Professional Training

    ก้าวสู่มิติใหม่ในการบริหารจัดการ IT อย่างมืออาชีพด้วยบริการ IT Professional Training กับหลักสูตรฝึกอบรมการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศ (ISMS) และการบริหารความต่อเนื่องในสถานการณ์วิกฤต (BCMS) เพื่อยกระดับมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศและการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องระดับสากล

เข้าอบรมเหมาะกับใคร

ภาครัฐ/เอกชน

“เพิ่มศักยภาพให้บุคลากรในการทำ ISO 22301”
ตอบโจทย์ด้วยหลักสูตร “ข้อกำหนดเบื้องต้นและการประยุกต์ใช้ระบบบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจตามมาตรฐาน ISO22301”

สถาบันอุดมศึกษา

“อยากรู้จักมาตรฐาน ISO 27001 ให้มากขึ้น”
ตอบโจทย์ด้วยหลักสูตร “แนะนำมาตรฐานและข้อกำหนดเบื้องต้น ISO/IEC 27001”

Auditor

“ก้าวสู่การเป็น IT Auditor อย่างมืออาชีพ”
ตอบโจทย์ด้วย IRCA Lead Auditor Training

 

หลักสูตรที่เปิดสอน

การบริหารความมั่นคงและปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ (Information Security Management System: ISMS)

มาตรฐานสากล ISMS ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับองค์กร ทำให้มั่นใจว่าข้อมูลและสารสนเทศที่สำคัญขององค์กร มีความมั่นคงปลอดภัยตามคุณสมบัติของความมั่นคงปลอดภัย อันได้แก่ การรักษาความลับ (Confidentiality) ความสมบูรณ์ (Integrity) และความพร้อมใช้ (Availability) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากภัยคุกคามต่างๆที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจขององค์กร ประกอบด้วย หลักสูตร

 

การบริหารความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ (Business Continuity Management System: BCMS)

หลักสูตรที่เน้นทำความเข้าใจกระบวนการในจัดทำแผนบริหารจัดการ แผนกอบกู้ เพื่อรับมือกับภัยคุกคาม เหตุการณ์ต่างๆ ที่ไม่คาดคิดที่จะส่งผลกระทบกับการดำเนินงานทางธุรกิจขององค์กร เพื่อให้มั่นใจได้ว่าองค์กรสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ และลดโอกาสสูญเสียทางธุรกิจ ประกอบด้วย หลักสูตร

ตารางการอบรม IT Professional Training

วิธีชำระค่าอบรม

โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์
ชื่อบัญชี บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

 

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาปากเกร็ด
เลขที่บัญชี 123-1-01390-7

 

กรุณาแฟ็กซ์เอกสารการโอนเงิน (Pay-in Slip)
พร้อมใบหักภาษี ณ ที่จ่าย มาที่หมายเลข 02-104-4557
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107546000229

 

การยืนยันการโอนชำระเงิน

 

กรุณาส่งสำเนาหลักฐานการชำระเงินทาง FAX ที่เบอร์ หรือที่ Email : training@cattelecom.com ก่อนการอบรม 15 วัน พร้อมระบุชื่อหลักสูตร ชื่อหน่วยงาน/บุคคล และที่อยู่สำหรับออกใบเสร็จ

 

หมายเหตุ

  • หากท่านสำรองที่นั่งแล้ว แต่ไม่สามารถเข้าร่วมสัมมนาได้ กรุณาแจ้งให้ทราบ ล่วงหน้าภายใน 15 วัน หาพ้นกำหนดท่านต้องชำระค่าบริการเต็ม
  • ใบเสร็จรับเงิน บริษัทฯ จะออกให้ ณ วันที่เข้าอบรม กรณีมีใบหัก ณ ที่จ่าย กรุณานำ ฉบับจริง มาในวันที่เข้าอบรมด้วยหากไม่นำมาแสดง บริษัทฯ ต้องขออนุญาตเก็บ VAT 7% เต็มจำนวน
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกวันอบรมตามความเหมาะสม เมื่อบริษัทฯ พิจารณาแล้วว่ามีผู้สมัครไม่เพียงพอ

 

ดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลการอบรม

โบรชัวร์ตารางการอบรม IT Professional Training

** ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกวันอบรมตามความเหมาะสม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อทราบข้อมูลอบรมล่าสุด